Közérdekű adatok

 

 

1. Szervezeti személyzeti adatok

 

      1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

             - Elérhetőségi adatok

             - Szervezeti struktúra

             - A szerv vezetői

          

      1.2 A felügyelt költségvetési szervek

      1.3 Gazdálkodó szervezetek

      1.4 Közalapítványok

      1.5 Lapok

      1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

           - A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

            - A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

            - Közszolgáltatások
            - A szerv nyilvántartásai
            -
Nyilvános kiadványok

            - Döntéshozatal, ülések
            - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

            - Pályázatok
            - Közérdekű adatok igénylése
            -
Közzétételi listák

 

3. Gazdálkodási adatok

      3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése
            - Vizsgálatok, ellenőrzések listája
            -
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
            -
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
            -
A működés eredményessége, teljesítmény
            -
Működési statisztika

 

      3.2 Költségvetések, beszámolók

            - Éves költségvetések
            - Számviteli beszámolók

            - Költségvetés végrehajtása

 

     3.3 Működés

            - Foglalkoztatottak

            - Támogatások

            - Szerződések
            - Koncessziók

            - Egyéb kifizetések

 

 

 

 

 

1. Szervezeti Személyzeti adatok

 

1.1  Kapcsolat, szervezet, Vezetők:

 

Elérhetőségi adatok:

 

Név:
Gősfa Község Önkormányzata

Székhely:
8913 Gősfa, Dózsa György u. 11.

Postai Cím:
8913 Gősfa, Dózsa György u. 11.

Telefon:
36 92/364-693

Fax:
36 92/364-693

E-mail:
K7507@koznet.hu

Web:
http://www.gosfa.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Ügyfélfogadás helye:

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Gősfai Ügyfélszolgálati Irodája

Címe: 8913 Gősfa, Dózsa György u. 11.

Telefon/fax: 36 92/ 564-040

E-mail:kozoshivatal@egervar.hu

A polgármester tekintetében az ügyfélfogadás helye: Gősfai Faluház, Gősfa, Dózsa György u. 11.   

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Kedd 08.00-11.00

Csütörtök 13.00-16.00

Polgármester ügyfélfogadási rendje:

Ügyfélfogadás ideje: Minden szerdán 9.00-12.00 óráig

* * *

Szervezeti struktúra:
Az önkormányzati feladatokat ellátó hivatal belső szervezeti egységekre nem tagozódik.

* * *

 

A szerv vezetői: 

 

Polgármester: Farkas Tiborné

Cím: 8913. Gősfa, Dózsa Gy. u. 11.

Telefonszám: 92 364 693, 30 351 0442

e-mail cím: K7507@koznet.hu

 

Jegyző: dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

Cím: 8913. Egervár, Vár u. 2.

Telefonszám:92 564-013, +36(30) 266-1270

e-mail:jegyzo@egervar.hu

 

 

 A képviselő testület tagjainak neve, elérhetősége:

Név

Lakcím

 

Farkas Tiborné polgármester

Gősfa, Dózsa u. 65.

 

Ambrus Bálint

Gősfa, Dózsa u. 18. 

 

Ambrus Zoltán Ferenc

Gősfa, Szent Márton u. 11. 

 

Hessel Ferencné

 Gősfa, Dózsa u. 57. 

 

Mátyás Zoltán

 Gősfa, Szent Márton u. 18.

 

 

* * *

 

1.2. Felügyelt költségvetési szervek:

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése

 

Az Önkormányzatnak nincs irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szerve.

 

* * *

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek:

 

A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

 

Az önkormányzat többségi tulajdonban álló, illetve közvetlen irányítása alatt álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

* * *

 

1.4. Közalapítványok: 

 

A szerv által alapított közalapítványok:

 

Az önkormányzat közalapítványt nem alapított.

* * *

 

1.5. Lapok:

 

A szerv által alapított lapok neve

 

Az önkormányzat lapot nem alapított.

* * *

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  adatai:

 Név:

Zala Megyei Kormányhivatal

Székhely:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Postacím:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon:

+36 92/507-700

Fax:

+36 92/597-278

E-mail:

hivatal@zala.gov.hu

Honlap:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

* * *

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

- A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Gősfa Község önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015.(I.7.) számú rendelete

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

A 2013. július 1-je után kihirdetett rendeletek elérhetők a www.njt.hu oldalon.

Gősfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének rendeletei:

 

 

8/2020.(X.16.)      A közművelődésről

8/2000.(IX.15.)      Az önkéntes községgyarapító munkák szervezéséről

9/2000.(IX.15.)      A középületek és közterületeknek nemzetiségi és községi ünnepeken történő fellobogózásáról

10/2000.(X.25.)     A temetőkről és a temetkezésről

11/2000.(XI.1.)      A lakáscélú támogatások helyi szabályairól

13/2000.(XII.28.)   A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról

4/2001.(III.20.)     Gősfa község címeréről, pecsétjéről és zászlajáról, azok használatának rendjéről.

9/2002.(XI.1.)       A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

9/2004.(VII.1.)      A talajterhelési díjról

16/2004.(XII.1.)    Gősfa Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról
8/2021.(VII.30.)  sz. módosítás

8/2007.(VI.1.)       A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

19/2007.(XII.20.)   A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól

6/2011.(IV.10.)     A helyi iparűzési adóról

7/2011.(IV.10.)     A magánszemélyek kommunális adójáról

7/2012.(IV.5.)       A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

12/2012.(VII.10.)  Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, az önkormányzati beszerzések rendjéről

15/2012.(X.31.)    Az állattartás szabályairól

3/2013.(II.20.)      Az újszülöttek támogatásáról

11/2013.(VIII.24.) A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

16/2013.(XII.18.)  A közterületek filmforgatási célú használatáról

4/2017.(V.26.)      A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

8/2014.(VI.30.)     Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

9/2014.(VI.30.)     A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

11/2014.(XII.02.)  A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

6/2020.(X.16.)      A 2020. évi szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól

1/2015.(I.7.)         Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

4/2015.(II.23.)      A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

9/2015.(VIII.11.)   Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2003.(II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

7/2016.(IX.28.)      Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

1/2020.(II.03.)       az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról 

9/2020.(XII.15.)     az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról 
- Előterjesztés 

4/2021.(III.11.)      a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
- Előterjesztés


 

Hatályon kívül helyezett rendeletek:

9/1999.(XI.15.)      A közművelődésről

7/2014.(IV.28.)     A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

 

2013. július 1-től kihirdetett önkormányzati rendeletek országos szinten.

 

 

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

A helyi önkormányzatnak önként vállalt feladata nincs.

* * *

 

 

- A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör  gyakorlásának átruházás esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, illetékességi területe

Feltöltés alatt

* * *

 

 

- Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

  • Ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés

  • Hulladékkezelés

  • Köztemetők fenntartása és temetkezési szolgáltatások

  • Köztisztasági szolgáltatások

 

A közszolgáltatások tartalma, igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj, és az abból adott kedvezmény mértéke:

 

  • A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 13/2000. (XII.28.) számú rendelet

  • Csöngetmajor Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 13/1999. (XII.30.) számú rendelet

  • Temetőkről és a temetkezésekről szóló 10/2000. (X.25.) számú rendelet

  •  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2002. (XI.01.) számú rendelet

* * *

 

- A szerv nyilvántartásai

 

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke.

 

FELÖLTÉS ALATT...

 

* * *

- Nyilvános kiadványok

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Döntéshozatal, ülések

 

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.02.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.01.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.12.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.10.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.09.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.07.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.10.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.09.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.09.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.08.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.08.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.07.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.07.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.07.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.02.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.01.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.01.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.11.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.11.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.10.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.10.01.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.08.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.07.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.07.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.04.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.03.05.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.02.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.01.24.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.01.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.12.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.11.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.09.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.09.03.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.08.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.07.24.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.06.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.05.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.04.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.03.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.02.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.12.14. - Közmeghallgatás

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.11.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.10.31.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.10.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.09.05.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.08.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.07.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.07.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.07.03.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.05.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.05.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.12.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.11.23. - Közmeghallgatás

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.10.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.09.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.08.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.07.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.07.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.05.24.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.04.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.03.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.02.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.10.01. - Együttes ülés

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.09.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.07.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.04.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.02.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.12.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.12.01. - Együttes ülés

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.09.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.09.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.07.31.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.04.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.02.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.02.05.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2013.12.21.

Közmeghallgatás jegyzőkönyve             - 2013.11.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.10.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.09.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.08.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.06.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.04.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.02.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.12.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.11.22.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.11.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.10.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.09.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.09.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.07.03.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.05.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.04.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.04.03.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.03.24.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.03.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.02.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.11.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.10.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.09.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.07.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.06.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.04.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.04.05.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2011.03.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.02.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.11.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.10.14.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.09.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.09.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.08.19.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.07.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.06.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.04.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.03.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.02.11.

 

* * *

- A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

                  - Melléklet
                                                                * * *

- Pályázatok

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

-     „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
-     „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

-     Mellékletek

* * *

- Közérdekű adatok igénylése

 

FELTÖLTES ALATT...

* * *

- Közzétételi listák

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

3. Gazdálkodási adatok

 

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése

 

 

- Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

Ellenőrzések

* * *

- Az állami számvevőszék ellenőrzései

 

Az Állami számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- A működés eredményessége, teljesítmény

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Működési statisztika

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

 

- Éves költségvetések

 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései

 

 

 

            7/2020.(X.16.) számú rendelet a 2020. évi költségvetés módosításáról
 

            6/2021.(V.28.) számú rendelet a 2020. évi költségvetés módosításáról
                     - Előterjesztés

 

                            - Mellékletek

 

                            - Mellékletek

 

            2/2015.(I.7.) számú rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

 

 

             8/2013.(VI.26.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

 

                            - Mellékletek

 

             13/2012.(IX.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

 

             4/2013.(V.13.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról.

 

 

                            - Mellékletek

 

             11/2011.(X.15.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

             5/2012.(IV.5.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

     

                            - Mellékletek

     

             8/2010.(IX.20.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

12/2010.(XII.20.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

4/2011.(IV.10.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról.

- Mellékletek

 

                           - Mellékletek

 

             3./2010.(III.25.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról
                                     - Mellékletek

 

 

* * *

 

- Számviteli beszámolók

 

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Költségvetés végrehajtása

 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

 

 

                      - Mellékletek

 

                      - Mellékletek

 

                      - Mellékletek

 

                      - Mellékletek

 

                      - Mellékletek

 

                              - Mellékletek

 

Jelentés Gősfa Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről

  - Vagyonmérleg 2009.12.31.

  - Kimutatás a 2010. utáni évekre vonatkozó kötelezettségvállalásokról.

  - Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése.

  - Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése.

 

 

                      - Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló

                        rendelettervezethez.

                      - Mellékletek

 

 

  • Lakhegy Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

                      - Mellékletek

 

* * *

3.3 Költségvetések, beszámolók

 

- Foglalkoztatottak

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

 

Gősfa Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma összesen: 3 fő.

 

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke.

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

FELTÖLTÉS ALATT....

* * *

- Támogatások

 

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege és a program megvalósítási helye.

 

* * *

 

- Szerződések

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő -  a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama

 

* * *

 

- Koncessziók

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

- Egyéb kifizetések

 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

 

Egyéb kifizetés nem történt.

* * *

 

 

 

 

 

.